Facilități studenți

STUDENȚII în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. (Legea nr.199/2023, cu modificările și completările ulterioare).

Acordarea facilităților la transport pentru studenți:

 • Studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, beneficiază de:
 • legitimații de călătorie cu 90% reducere la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a și tarif de rezervare cu 90% reducere pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare;
 • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii cu 90% reducere, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a.
 • Studenţii cu mențiuni speciale, beneficiază de:
 • legitimații de călătorie gratuite, inclusiv tarif de rezervare gratuit, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a;
 • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, studenții vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare conform solicitării.

Emiterea legitimațiilor de călătorie:

Legitimațiile de călătorie cu tarif redus 90% sau gratuite pentru studenți se pot procura de la:
Casele de bilete din stațiile de cale ferată;


 • Personalul de tren, în următoarele situații:
 • stația cf de urcare nu este deschisă activității de vânzare;
 • îmbarcarea se face în afara programului de lucru al caselor se bilete;
 • Automatele de bilete ale TFC de tip kiosk amplasate în stații, precum și online, numai după obținerea Cardului Student TFC de la una din casele de bilete TFC, în baza unei cereri de emitere a cardului în baza prezentării în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs.

Cardul Student TFC, se emite o singură dată și are valabilitate pentru anul universitar în cadrul căruia a fost emis. Acesta își poate prelungi valabilitatea, numai în urma prezentării la casele de bilete cu documentele doveditoare vizate pentru anul universitar în cadrul căruia se efectuează călătoriile.

Abonamentele de călătorie pentru STUDENȚI (cu 90% reducere sau gratuite – pentru studenții cu mențiuni speciale) se pot procura de la casele de bilete și online (momentan, doar cu reducere 90%)

Abonamentele de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii pentru studenți, se emit numai la clasa a 2-a, pe relații până la distanţa de 300 km, cu reducere de 90% sau gratuit (pentru studenții cu mențiuni speciale), pentru toate categoriile de trenuri (Regio sau Interregio) în trafic intern.

Abonamentele lunare pentru studenţi sunt legitimaţii de călătorie nominale care permit un număr nelimitat de călătorii dus-întors pe relaţia şi perioada de valabilitate.

Documente necesare la emiterea legitimațiilor de călătorie:

Pentru emiterea legitimațiilor de călătorie și abonamentelor de călătorie lunare pentru studenți, cu 90% reducere/gratuite, în funcție de facilitatea de care beneficiază, este necesară prezentarea următoarelor documente:
• pentru reducerea de 90% – legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr.pașaportului;
• pentru gratuitate (studenți cu mențiuni speciale):

 • legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr. pașaportului;
 • adeverință emisă de unitatea de învățământ de apartenență care atestă dreptul la gratuitate la transport (conform legislației în vigoare).

Documentele precizate anterior se solicită atât la emiterea de la casele de bilete cât și în tren (la tarif de casă), cu precizarea că în tren nu se emit abonamente de călătorie.

Precizăm că în conformitate cu prevederile legislative adeverința (în format letric sau electronic) trebuie să conțină datele prevăzute pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport (nume, prenume, CNP sau serie și număr pașaport).

Verificarea în tren:

La verificarea legalității călătoriei în tren studenții trebuie să prezinte următoarele documente:

 • legitimația de călătorie/abonamentul lunar, cu reducere 90% sau gratuită/gratuit, cu excepția legitimațiilor de călătorie emise online, care se identifică după numarul de ID și numele călătorilor;
 • legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, care trebuie să conțină obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr. pașaportului;
 • adeverința care atestă dreptul studentului la gratuitate eliberată de unitatea de învățământ pentru anul universitar aflat în curs, dacă este cazul (are emisă legitimație de călătorie gratuită).

La verificarea în tren, legitimațiile de călătorie emise online pot fi prezentate și în format electronic (pe telefon, laptop etc) sau poate fi prezentat/precizat verbal numai numărul ID – ul legitimației de călătorie, nefiind obligatorie prezentarea acestora în format fizic.

Atenție!
În cazul în care, în tren, studenții nu prezintă documentele precizate anterior (legitimația de călătorie cu 90% reducere sau gratuită valabilă la trenul respectiv) sau prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ superior de apartenență, aceștia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren – superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Conform prevederilor din HG 811/2023 cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior sunt abilitate și poartă întreaga răspundere privind distribuirea și vizarea în timp util a legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport, precum și pentru eliberarea adeverințelor (în locul emiterii sau vizării legitimațiilor de student) pentru obținerea gratuității la transportul feroviar.

 


Tipărire