Date cu caracter personal

TRANSFEROVIAR CĂLăTORI (TFC) este înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 34972.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este înregistrarea și transferul datelor personale ale călătorilor pentru:

» rezervări/emiteri de bilete de călătorie;

» reclamă, marketing și publicitate

»monitorizarea accesului/securitatea persoanelor în spații publice

            De asemenea, menționăm că SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL nu va utiliza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în alte scopuri decat cele specificate mai sus, exceptând cazul în care se precizează expres și în scris acel scop, și pentru care s-a primit acordul dumneavoastră în prealabil.

            Datele se păstrează în evidență pentru șase luni după care se arhivează.

            SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL a notificat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la faptul că este utilizator date cu caracter personal.

            Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL și sunt comunicate conform prevederilor în vigoare numai autorităților statului și/sau utilizatorilor stabiliți de SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL, la cerere.
PERSOANELE VIZATE sunt călători, angajați cât și persoane fizice care își desfășoară activitatea cu și la SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL.

Persoanele sunt vizate asupra drepturilor lor prin afișarea pe site-ul www. transferoviarcalatori.ro

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute fie direct de la persoana vizată, fie prin alte mijloace, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

a) Identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul.

            Operatorul datelor obținute de la persoanele vizate este SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL., care în ceea ce privește emiterea/rezervarea de bilete are încheiat un contract cu SC Informatică Feroviară SA  iar în ceea ce privește monitorizarea  video are încheiat contract cu SC Vipguard SRL.

            Conform art. 20 alin (1) din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu privire la securitatea prelucrărilor, SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL. este obligat să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegală.

Conform alin. (5) din același act normativ, efectuarea prelucrărilor prin persoane împuternicite trebuie să se desfășoare în baza unui contract încheiat în formă scrisă.

Și împuternicitul este obligat să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegală.

            SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL. a luat măsurile necesare în sensul celor menționate mai sus.

            Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de opoziție, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

            Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

            În calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL are obligația de a respecta caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, societatea noastră are obligația de a administra, în condiții de siguranță, bazele de date create pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice și de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile prevazute în Legea nr. 677/2001, cu modificările ulterioare.

            Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal are ca obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Acest drept are un conținut complex, de mare importanță pentru libertatea cetățeanului, iar în țara noastră este garantat prin Constituție (art. 26).

            A.N.S.P.D.C.P. este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică, precum și față de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat.

b) Scopul în care se face prelucrarea datelor

Scopul pentru care se realizează prelucrarea datelor constă în reclamă, marketing și publicitate, rezervări/emitere de bilete de călătorie, monitorizarea accesului/securitatea persoanelor în spații publice și resurse umane.

c) Informații suplimentare

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele vizate, autoritățile publice central/locale și instituțiile de aplicare a legii cu atribuții în domeniul siguranței  în transportul feroviar.

Furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie.

În cazul în care datele solicitate nu sunt furnizate SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL îsi rezervă dreptul de a nu fi efectuat anumite operațiuni solicitate de către persoanele vizate.

Persoanele vizate beneficiază de drepturile prevăzute de Legea 677/2001 pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Pentru călătoriile care sunt efectuate, persoanele care urmează a călători cu Transferoviar Călători vor furniza operatorului de date cu caracter personal următoarele date: numele și prenumele, data și locul nașterii, semnatura, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședința, e-mailul.

            Art. 30 din Legea 677/2001 se referă la situațiile în care transferul de date cu caracter personal este întotdeauna permis.

Astfel, transferul de date este întotdeauna permis în următoarele situații:

a) când persoana vizata si-a dat în mod explicit consimțământul pentru efectuarea transferului; în cazul în care transferul de date se face în legatură cu oricare dintre datele prevazute la art. 7, 8 si 10, consimțământul trebuie dat în scris;

b)când este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana vizată și operator sau pentru executarea unor măsuri precontractuale dispuse la cererea persoanei vizate;

c) când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator și un terț;

d) când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apararea nationala, ordinea publica sau siguranta nationala, pentru buna desfasurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în justitie, cu conditia ca datele sa fie prelucrate în legatura cu acest scop si nu mai mult timp decât este necesar;

e) când este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanei vizate;

f) când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

 


Tipărire