Termeni si conditii

TERMENI şi CONDIŢII IMPUSE privind utilizarea serviciului
„Bilete TFC online”

Utilizând serviciul “ Bilete TFC online” NU mai este necesară prezentarea la casele de bilete aparţinând S.C. Transferoviar Călători SRL, datele necesare efectuării călătoriei vor fi transmise atât pe mail, cât și prin SMS, fiind accesibile oricând din profilul propriu de utilizator.
Atenţie! La declararea datelor de contact. Pe adresa de e-mail şi numărul de telefon declarate iniţial la înregistrare se vor transmite:
- pe adresa de mail: parola iniţială generată de sistem la înregistrare, biletele cumpărate, precum şi întreaga corespondenţă legată de tranzacţiile online efectuate prin accesarea acestui serviciu;
- prin SMS pe telefon: date privind tranzacţiile efectuate (ID bilet, nr. tren, relaţia, data călătoriei).
Atragem atenţia că înscrierea greşită, a adresei de e-mail, conduce la imposibilitatea utilizării serviciului de achiziţionare a biletelor TFC online, iar înregistrarea unui număr de telefon incorect va face imposibilă avizarea prin SMS.
În cazul în care, ulterior înregistrării, se doreşte schimbarea adresei de e-mail sau a numărului de telefon, această modificare se efectuează din profilul de utilizator la secţiunea “Modificare date utilizator” (aflată pe bara de meniu de sus în pagina de start) şi apoi submeniul “Schimbare date utilizator”. După modificarea datelor este necesar să se efectueze o reconectare.
Adresa de e-mail reprezintă, fără excepție, user-ul de conectare în cont.
Un utilizator al serviciului “ Bilete TFC online” este necesar să cunoască, să respecte şi să fie de acord cu următoarele reguli legate de utilizarea “biletelor TFC online”:

1. Achiziționarea de “bilete TFC online” se poate realiza cu o anticipaţie maximă de până la 10 zile (care reprezintă perioada maximă de vânzare cu anticipaţie), dar nu mai târziu de 6 ore faţă de ora de plecare a primului tren din rută (faţă de ora de îmbarcare). S.C.Transferoviar Călători S.R.L.îşi rezervă dreptul de a modifica termenele maxime de vânzare cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie (de 10 zile) oricând dacă condiţiile din exploatare impun acest fapt. Modificarea se poate face pentru toate trenurile de călători sau punctual numai pentru anumite trenuri, cu avizarea prealabilă a publicului călător, de regulă cu cel puţin 2 zile calendaristice înainte ca modificarea să-şi producă efectul. În cazuri fortuite, modificarea perioadei maxime de vânzare cu anticipaţie se poate face fără preaviz, cu notificarea pe site-ul oficial al S.C.Transferoviar Călători S.R.L.
1.1. Numărul maxim de locuri care se pot solicita într-o singură tranzacţie online este de 6 locuri la vagoanele de clasă - loc pe scaun (clasa I, clasa a II-a).
În cazul în care se doreşte achiziţionarea de bilete pentru mai mult de 6 persoane, clientul va efectua mai multe tranzacții.
Selectarea tipului de călător ca şi înregistrarea corectă a datelor necesare călătoriei, respectiv numele şi prenumele călătorilor se fac pe propria răspundere a utilizatorului serviciului. Atragem atenţia că în situaţiile în care în tren nu se poate face dovada identităţii persoanei respective şi/sau a calităţii declarate, respectiv de: copil, elev sau student, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie valabilă şi vor fi obligaţi să plătească tariful majorat de taxare în tren.
1.2. Staţionarea mai mult de 5 minute într-o anumită pagină, în cadrul serviciului “ Biletele TFC online”, fără a mai efectua nicio acţiune, generează deconectarea automată de la aplicaţie a utilizatorului. Pentru a se continua este necesară logarea din nou în cadrul aplicaţiei a utilizatorului respectiv.
1.3. Verificarea şi configurarea browser-ului de Internet utilizat astfel încât mail-urile aferente aplicaţiei „ Bilete TFC online”, să nu fie trecute automat în “Spam” (datorită setărilor specifice ale aplicaţiilor de navigare sau ale providerului de internet, etc), cade în sarcina utilizatorului.
1.4. În cazul modificărilor de tarife, rang, nr. tren, oferte comerciale etc., legitimațiile de călătorie achiziționate cu anticipație rămân valabile.

2. „Biletele TFC online” sunt bilete NOMINALE şi permit efectuarea călătoriei doar de către persoanele nominalizate în cerere numai la trenul/trenurile pentru care a fost făcută solicitarea.

3. În tren, călătorii vor fi identificați după numărul de „ID bilet”, numele acestora şi un act de identitate. Este recomandat călătorilor să tipărească şi să aibă asupra lor în tren “biletul TFC online” în formatul standard pentru acest tip de bilet. Persoanele de peste 14 ani împliniţi se vor identifica în baza unui act oficial de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de conducere).

4. În conformitate cu actele normative în vigoare la călătoria pe calea ferată, categoriile de călători pentru care se pot achiziţiona legitimaţii de călătorie prin serviciul „Bilete TFC online” se definesc astfel:
„adult” - se consideră orice persoană (indiferent de vârstă) care plăteşte tariful integral;
“copil”” - se consideră copiii până cel mult la împlinirea vârstei de 10 ani, la data călătoriei, inclusiv cei până în 5 ani pentru care se solicită loc separat. Aceşti călători vor plăti tariful redus de „copil”. Precizăm că dacă nu se cere loc separat, copiii de până la vârsta de 5 ani, beneficiază de gratuitate la călătoria cu trenul (deci nu este necesar să se achiziţioneze bilet pentru aceştia). În tren, personalul cu atribuţii de verificare şi control are dreptul să solicite să se facă dovada vârstei copiilor prin prezentarea certificatului de naştere (original sau copie) sau a pașaportului. (Conform reglementărilor în vigoare pentru transportul copiilor se ia în considerare vârsta din ziua începerii călătoriei.);
„elev” - se consideră tinerii care urmează o formă de învăţământ cursuri de zi, obligatoriu din România, gimnazial sau liceal şi au carnet de elev vizat la zi (conform HG nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, cu modificările şi completările ulterioare);
„student” - se consideră studenţii care au legitimaţie de student pentru reducere la transport vizată la zi, emisă de unităţile de învăţământ din România (conform HG nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, cu modificările şi completările ulterioare).

5. Prin utilizarea serviciului “ Bilete TFC online” se pot achiziţiona bilete TFC numai:
5.1. pentru categoriile de clienţi definite ca:
„adult”, „copil”, „elev” sau „student”;
5.2. la toate trenurile cu regim de rezervare (interregio - IR) şi fără regim de rezervare a locului (R – Regio) operate de S.C.Transferoviar Călători S.R.L.;
5.3. la clasele comerciale (tipuri de vagoane) la care S.C.Transferoviar Călători S.R.L. oferă astfel de servicii;
5.4. pentru un număr maxim de 6 călători pe tranzacţie; în cazul în care se dorește achiziția unui număr mai mare de bilete, se vor efectua mai multe tranzacții;
5.5. toate legitimațiile de călătorie achiziționate printr-o singură tranzacție au obligatoriu aceleași condiții: relație, tren, dată, clasă comercială.

6. S.C. Transferoviar Călători S.R.L. va aviza prin SMS orice modificare care este legată de călătoria clienţilor care şi-au achiziţionat „bilete TFC online”, dacă acestea sunt cunoscute (dispuse) cu mai mult de 24 de ore înainte de data şi ora plecării primului tren din rută (înainte de data şi ora îmbarcării călătorului în primul tren din rută). Un utilizator înregistrat al serviciului de “Bilete TFC Online” este obligat şi rămâne direct răspunzător de verificarea SMS-urilor transmise, pentru a lua cunoştinţă de eventualele modificări apărute în desfăşurarea călătoriei sale. S.C.Transferoviar Călători S.R.L. nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care a avizat utilizatorul asupra modificărilor, dar acesta NU a luat cunoştinţă cu anticipaţie de aceste informaţii.
În cazul în care apar modificări în circulația trenurilor, cunoscute cu mai puțin de 24 de ore înainte de data și ora plecării primului tren din rută, acestea vor fi afișate pe site-ul oficial www.transferoviarcalatori.ro la rubrica “Anulări/Întârzieri”.
6.1. S.C. Transferoviar Călători S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica oricând numărul trenurilor, tipurile de vagoane şi ofertele tarifare puse la dispoziţie pentru vânzarea online, fără o notificare prealabilă.

7. Biletele TFC online NU permit modificarea contractului de transport (amânarea sau anticiparea călătoriei). Modificarea datelor de călătorie ale unui bilet TFC online deja achiziționat NU se mai poate efectua.
8. Biletul TFC online NU dă dreptul la întreruperea călătoriei.
9. Renunțarea la călătorie presupune următoarele:

9.1. Completarea unei cereri de restituire, din profilul propriu de utilizator, al serviciului “Biletele TFC online” se face cu respectarea următoarelor condiții:
-cererea de restituire trebuie să fie completată obligatoriu doar de utilizatorul care a achiziționat biletul de călătorie online, pentru care se face solicitarea;
-aceasta se completează din meniu principal, secțiunea “Înregistrare cerere restituire”, în termenul minim de renunțare de cel puţin 6 ore înainte de ora plecării primului tren din rută (data îmbarcării călătorului). După expirarea acestui termen, biletele TFC online NU se mai restituie. Excepţie fac cazurile speciale prevăzute la pct.10;
-solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv şi pentru toate trenurile care compun ruta respectivă. NU este permisă solicitarea de restituire numai pentru o parte din călătorii înscrişi pe bilet sau doar pentru o parte din trenurile din rută.
9.2. Valoarea tichetelor de rezervare pentru locurile de la vagoanele clasă NU se restituie (valoarea tichetelor de rezervare pentru fiecare tren şi loc rezervat din rută se scade din suma plătită inițial).
9.3. Pentru cererea de restituire rezolvată pozitiv, utilizatorul primește un mail de confirmare “rezoluție rezolvată pozitiv”, urmând ca suma de restituit să fie virată în contul asociat cardului utilizat la efectuarea achiziției legitimației de călătorie, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire.
9.4. Sumele se vor vira direct în contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata. În nicio situaţie sumele aferente NU se restituie pe loc în numerar la ghişeele S.C.Transferoviar Călători S.R.L.

10. Restituirea din vina căii ferate, pentru biletele TFC achiziționate online, se face în următoarele situații:
10.1. Restituirea totală a legitimației de călătorie- se efectuează atunci când apar modificări în circulația trenurilor (anulări, etc.), acestea fiind cunoscute din timp și anunțate prin SMS și/sau prin alte mijloace de informare.
- în acest caz, călătorii pot solicita restituirea legitimațiilor de călătorie, fie la casele de bilete TFC, prin completarea formularului tipizat CERERE DE RESTITUIRE menționându-se obligatoriu ID-ul biletului/biletelor respectiv/e, numele utilizatorului înregistrat al serviciului de „Bilete TFC Online” și contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata sau online din profilul propriu de utilizator al serviciului “Biletele TFC online”, la secțiunea “Înregistrare cerere restituire”.
- solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv şi pentru toate trenurile care compun ruta respectivă. NU este permisă solicitarea de restituire numai pentru o parte din călătorii înscrişi pe bilet sau doar pentru o parte din trenurile din rută.
- cererea de restituire va fi analizată, urmând a se soluționa în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării ei.
Suma restituită se va transfera în contul aferent cardului utilizat la efectuarea achiziției legitimației de călătorie în maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire sau în numerar la casa de bilete TFC unde aceasta a fost înregistrată.
10.2. Restituirea parțială pentru parcursul neefectuat - se efectuează atunci când circulația unui tren este întreruptă în parcurs sau trenul de legătură a fost anulat fără a exista posibilitatea transbordării călătorilor în alt tren sau în alt mijloc de transport. În acest caz, călătorul poate solicita restituirea legitimației de călătorie pentru parcursul neefectuat, astfel:
- la casa de bilete TFC (acolo unde există) prin completarea formularului tipizat CERERE DE RESTITUIRE, menționându-se obligatoriu ID-ul biletului/biletelor respectiv/e, numele utilizatorului înregistrat al serviciului de „Bilete TFC online” și contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata.
- solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv, pentru parcursul rămas neefectuat.
- cererea de restituire va fi analizată, urmând a se soluționa în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării ei. Suma restituită se va transfera în contul aferent cardului utilizat la efectuarea achiziției legitimației de călătorie în maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire sau în numerar la casa de bilete TFC unde aceasta a fost înregistrată.
10.3. Cererile scrise, pot fi depuse la casele de bilete TFC pentru restituirile din vina căii ferate, pentru biletele TFC achiziționate online, în termen maxim de 3 (trei) zile de la ora plecării primului tren din rută, doar dacă nu au fost făcute anterior solicitări de restituire din contul de utilizator online.
10.4. Pentru biletele TFC online achiziționate cu factură fiscală, obligatoriu în cererea de restituire se va face și mențiunea “emis cu factura fiscală nr………”.

11. În intervalul orar 02:00-02:30, serviciul este indisponibil (suspendat) datorită operaţiilor de mentenanţă ale sistemului.

12. Înainte de utilizarea serviciului „Bilete TFC online” şi ori de căte ori apar nelămuriri legate de modul de completare a câmpurilor, utilizatorul înregistrat are obligaţia de a citi cu atenţie “Manualul de utilizare” din secțiunea HELP, aflată în bara de sus, din meniul principal. Sugestii şi întrebări se pot adresa pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

13. S.C. Transferoviar Călători S.R.L. nu își asumă nicio răspundere în cazul în care utilizatorul completează eronat (din necunoaştere, neatenţie, etc.) câmpurile prin care solicită achiziționarea de bilete TFC online.

14. Călătorii care și-au achiziționat bilete TFC online sunt obligaţi să se informeze şi să respecte în totalitate prevederile legale în vigoare referitoare la călătoria pe calea ferată (inclusiv cele legate de transportul bagajelor și al vietăților) ca orice călător obişnuit.

15. Emiterea facturii fiscale pentru „bilete TFC online”, se face numai la cererea expresă a utilizatorului. Cererea se completează online, după bifarea opțiunii de facturare, aflată în etapa de „Achiziționare bilete online”.
Facturarea se realizează pentru un bilet în ansamblul său, aferent unei comenzi (ID bilet), adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv, şi pentru toate trenurile care compun ruta respectivă.
Facturarea parţială a unui bilet TFC online aferent unei comenzi (ID bilet) NU se poate realiza.
Facturarea ulterioară a legitimaţiilor de călătorie deja achiziţionate online NU este posibilă.
La solicitarea de emitere factură fiscală, prin bifarea opțiunii de facturare, din etapa de „Achiziționare bilete online”, cumpărătorul trebuie să completeze următoarele date:
- pentru persoana fizică: Nume, Prenume, seria şi număr CI/BI, CNP, nr. telefon, domiciliu (judeţ, localitate, adresă);
- pentru persoana juridică (firmă sau PFA): Numele firmei, adresa sediului social, CUI, nr. de înregistrare la Registrul Comertului, nr. de cont şi banca la care este deschis acest cont.
Factura se trimite numai prin poşta electronică, în format pdf, la adresa comunicată de solicitant, conform termenelor legale.

16. Tranzacţiile bancare de tip e-Commerce (prin care se efectuează plata aferentă biletelor TFC online) sunt asigurate, conform legislaţiei în vigoare, de provideri acreditaţi în acest sens (ale căror sigle se regăsesc pe pagina de login). Tipurile de carduri acceptate în prezent de partenerii noștri, sunt: MAESTRO, MASTERCARD, VISA şi VISA ELECTRON.
Pentru a fi acceptate la plata online, cardurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) Să fie înrolate în sistemul 3D Secure. Se întâlnesc două cazuri: cazul 1- atât cardul clientului, cât și banca emitentă sunt înrolate în sistemul 3D Secure, caz în care utilizatorul trebuie să introducă datele de autentificare 3D Secure; cazul 2-doar banca emitentă a cardului este înrolată în sistemul 3D Secure, caz în care clientul poate fi nevoit să contacteze banca, pentru a putea utiliza serviciul de plată online.
b)Dacă banca emitentă a cardurilor nu este înrolată în sistem 3D Secure, singurele carduri acceptate sunt cele care au codul CVV2/CVC2 valid (Visa sau Mastercard).
17. S.C. Transferoviar Călători S.R.L. duce o politică strictă de respectare a confidenţialităţii datelor clienţilor, se angajează să nu transmită datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosească numai în scopul pentru care au fost introduse , nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail sau date de identificare obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit în afară de cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare. Conform cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. Transferoviar Călători S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în momentul achiziționării legitimațiilor de călătorie. S.C. Transferoviar Călători S.R.L. este înregistrată în Registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 34972.
18. S.C. Transferoviar Călători S.R.L. nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Informaţiile despre utilizator/client pot fi folosite în activităţi de verificare în sistemul societăţii a identităţii călătorilor, verificare ce este efectuată de către personalul societăţii care are atribuţii de verificare a legitimaţiilor de călătorie achiziţionate ONLINE, precum şi pentru activitatea de emitere a facturilor fiscale (când călătorul solicită emiterea acestora pentru legitimaţiile de călătorie achiziţionate ONLINE), întocmirea unor contracte, procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către utilizator. Aceste informaţii pot include, fără a se limita la, nume şi prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare, cod numeric personal, seria și nr. CI/BI, număr telefon, număr de fax, numele și forma juridică în cazul persoanelor juridice, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, Codul Fiscal sau Codul Unic de Înregistrare, și orice alt fel de informație în legătură cu modul în care utilizați produsele și serviciile S.C. Transferoviar Călători S.R.L.. Valabilitatea prezentului document este nedeterminată, S.C. Transferoviar Călători S.R.L. are dreptul de a schimba conţinutul prezentului document, clienţii fiind rugaţi să îl consulte periodic. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

CMS Design - Joomla Wordpress Templates